Etický kodex realitního makléře Davida Zemana

Etický kodex realitního makléře Davida Zemana

 • Realitní makléř během výkonu své profese vždy vystupuje jako reprezentant Realitní kancelář STING. To znamená, že se řídí stanovenými standardy a předpisy závaznými pro její pracovníky, kterým je i tento Etický kodex realitního makléře.
 • Realitní makléř jedná v souladu s platnou legislativou České republiky, řídí se dobrými mravy a vystupuje podle obecně uznávaných pravidel slušného chování.
 • Realitní makléř jedná vždy v zájmu své společnosti a zároveň i ve prospěch klienta. Pokud by hrozilo poškození jedné strany na úkor strany druhé, makléř je povinen obchod neuzavřít.
 • Realitní makléř záměrně neuvede klienta v omyl, nezneužije jeho důvěru ve prospěch svůj nebo jiné osoby. Nezamlčí klientovi žádnou skutečnost, podstatnou pro úspěšné uskutečnění sjednávané obchodní transakce.
 • Realitní makléř je povinen své klienty pravidelně a pravdivě informovat o stavu a průběhu jejich zakázky. Snahou makléře je zajistit maximální transparentnost probíhající transakce. Až do uzavření obchodního případu je klientovi k dispozici profesionální radou a pomocí.
 • Realitní makléř dodržuje všechny dohody a domluvené termíny sjednané s klientem. V případě nemožnosti jejich realizace je povinen se klientovi včas omluvit a zrušení úmluvy odůvodnit.
 • Realitní makléř pracuje s osobními a často i citlivými daty svých klientů. Proto je povinen jednat zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Musí zachovat absolutní diskrétnost nejen vůči přímým klientům, ale i třetím stranám dotčeným obchodní transakcí, a to i po ukončení obchodního případu.
 • Realitní makléř jedná vždy na základě a v rozsahu pověření, které mu udělil klient, a v souladu s kompetencemi vyplývajícími z popisu pracovních činností, které jsou závazné pro všechny makléře Realitní kanceláře STING.
 • Realitní makléř ke všem svým klientům přistupuje bez předsudků, nečiní mezi nimi rozdílů motivovaných rasově, nábožensky, politicky, názorově, národnostně, sexuální orientací a podobně.
 • Realitní makléř se nezúčastňuje nekalé soutěže na realitním trhu. Neznevažuje činnost ostatních makléřů, ani se nevyjadřuje k činnostem konkurenčních společností s úmyslem je poškodit. Je-li o názor požádán, vyjádří ho slušným a bezúhonným způsobem.
 • Realitní makléř nese významnou zodpovědnost za průběh a výsledek obchodování s realitami, proto neustále dbá o zvyšování svých profesních znalostí a dovedností.
 • Realitní makléř se zasazuje o šíření dobrého jména společnosti, kterou zastupuje, ale i o zvýšení prestiže profese realitního makléře a obchodování s nemovitostmi vůbec.

V Jihlavě 1. 4. 2020